انواع تکالیف خلاق

 الف ) با حروف اسمت کلماتی را از درس پیدا کنید .مثال: احمد ـ ازـ صبح ـ آموزگارـ دوستان

 ب ) با حرف آخر کلمه ی داده شده کلمه ای پیدا کنید که این حرف اولین حرف کلمه باشد

 مثال: آموزگارـ رایانه ـ امروز ـ زود

پ ) حروف درهم ریخته را روی هم ترکیب کن مثال : خـ ر شـ یـ و د  : خورشید

ت ) کلمه ی وارونه بدهید تا با کمک آینه کلمه را پیدا کند

ث ) با کم کردن حرف به حرف کلمه کلمات جدید بسازید . مثال ورامین ـ رامین ـ امین ـ مین

ین ـ ن

ج ) ده کلمه بدهید البته از متن درس اصلی سپس برای معنی کلمات را پیدا کنید و جمله بسازید .

چ ) ده کلمه بدهید البته از متن درس اصلی سپس برای هر کلمه کلمات مخالف پیدا کنید و با آن جمله بسازید .

ح ) ده کلمه مهم از درس بدهید تا با آن کلمات داستان بنویسند .

د ) پنج جمله از جملات مهم درس را به صورت نیمه بدهید تا بقیه آن را از کتاب پیدا کنند

ذ ) چند کلمه از درس بدهید تا بچه ها آن کلمات را از متن درس پیدا کنند و جمله ی آن را بنویسند .

ر ) وقتی نکات دستوری کتاب فارسی را درس می دهید با توجه به آن نکات تکلیف بدهید مثلا" اگر جملات پرسشی را درس می دهید برای تکلیف از آنها بخواهید که جملات پرسشی را از درس پیدا کنند و بنویسند .

این ها نمونه های از تکالیف خلاق است که در کلاس به کار می برم دوست داشتم شما

همکار محترم هم از این تکالیف استفاده کنی موفق باشی .

/ 1 نظر / 24 بازدید
ادریس

کپی پیست شده.این تکالیف خلاقانه