مجهول یابی

مجهول یابی در جمع و تفریق به صورت حدس و گمان باید انجام شود .

مثلا" اگر عدد  45= ...... + 20 را می دهیم تا بچه ها عدد را پیدا کنند باید عددی

را بچه ها به صورت تصادفی حدس بزنند بعد با عدد 20 جمع کننداگر حدس اشتباه

بود از عدد انتخاب شده یا باید کم کنند یا باید به آن اضافه کنند .

مثلا عدد 18 را انتخاب کردند اگر 18 با 20 جمع شود 38 می شود و از عدد 45 کمتر

است پس باید به عدد 18 اضافه شود به همین شکل ادامه میدهد تا به 45 برسد .

در تفریق هم به این شکل است باید بچه ها عدد را با حدس پیدا کنند .

مثال :

     86= ......... + 25 را می نویسیم سپس با توجه به ده تایی هر دو عدد

نوشته شده عددی را باید بچه ها حدس بزنند که با دو ده تایی جمع شود

تا به 80 برسد و بچه ها به سرعت عدد 60 را می گویند سپس جواب حدس

را می نویسیم و  85  = 60 + 25  و بچه ها میبینند که جواب اصلی 86 است و

جواب حدس 85 پس بلافاصله به عدد 60 یک واحد اضافه می کنند و عدد 61 جواب

مجهول می شود .

/ 0 نظر / 109 بازدید