محور اعداد

آموزش محور اعداد

یکی از روشهایی که در کلاسم به کار می برم و موفق بوده است تدریس محور است

بیشتر تدریس من بر اساس داستان گویی و نمایش خلاق است

.مثلا" محور اعداد برای تدریس محور اعداد ابتداد خطی را روی تابلو می کشیم و سپس آن

را درجه بندی می کنیم بعدطرفی که از عدد صفر شروع شده را خانه ی خرگوش کوچولو

قرار می دهیم و انتهای محور را مدرسه ی خرگوش کوچولو .بعد برای محور جمع به این

شکل عمل میکنیم : خرگوش کوچولو می خواست به مدرسه برود در بین راه با خودش گفت

بهتر است به پریدن بروم پس اولین عدد را روی محور پیدا می کنیم و دورش خط می کشیم

سپس کمانی را از عدد صفر به روی عدد مشخص شده می کشیم و خرگوش کوچولو را روی

عدد مشخص شده قرار می دهیم بعد برای عددبعدی شمارش می کنیم و خرگوش کوچولو

این کار را انجام می دهد و وقتی به جواب رسیدیم دوباره دورش خط می کشیم و کمان دوم

را دقیقا" از نقطه ای که کمان قبلی را کشیده ایم به طرف حاصل جمع می کشیم .در محور

تفریق باز می توان از داستان خرگوش استفاده کرد و به جای اینکه بگوییم خرگوش یک با ر

می پرد و بار دوم می شمارد و دوباره به جلو می رود.این بار می گوییم آقا خرگوشه بار اول

عدد را پیدا می کند سپس می پرد و بار دوم باید به طرف عقب برگردد زیرا هویجی که

مادرش برای او درکیف قرار داده است در بین راه افتاده است و می خواهد برگردد تا آن را

بردارد

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید