آزمون بنویسیم برای مرور

- جاهای خالی را پر کن .

  کسی که ایمان ندارد ...............................  است .                           ایران .................... ماست و مادر آن .................. می کنیم 

    آن که نمی بیند ....................... است .                                        

 آن که نمی شنود ................... است . 

  کسی که کار ندارد ...............................  است .                         

 کندو   محل زندگی ......................... است .

   من سیب خوردم .                    

 ............. سیب خوردیم .                

........ سیب خوردی .                 

........... سیب خوردید .       

........... سیب خورد . 

 ........    سیب خوردند                 پرنده در ................... زندگی میکند ..                                                                                                                                                                    

 شیر در ......................... زندگی می کند

 

  معلّم با .................... وارد کلاس شد                        

من از برادرم مواظبت می کنم تا ......................................................

وقتی به مدرسه می آیم .......................................................

کاش مادرم ...............................................................

وقتی روزنامه می خوانم ................................................................................

نوشا از کار کردن ..............................................................................

غذا برای انسان مثل ................................. ماشین است.                 

   غذا از ............................. پایین می رود .

بچّه ها ی رنگین کمان با هم ........................................ گذاشتند.

بچّه های رنگین کمان حرف ....................................... را گوش دادند .

بچّه های رنگین کمان رنگ های ................................ داشتند .

2- طبقه بندی کنید، کلماتی که از نظر صدای آخر شبیه  به هم هستند را کنار هم بنویسید . 

همه ی حتّی ساری حتماً موسی دیدی فعلاً لانه ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- به جای حروف (  پ ) حرف دیگری قرار بده و کلمه ای با معنا بساز .

    پاک ......................       .......... اک ...        ........ اک .............                  

    4- جمله ی زیر را پرسشی کن و با علامت مناسب دوباره بنویس .

بچّه خر گوش ها با خوش حالی به کلاس  رفتند                                                                                                             

5- کلمات زیر رادسته بندی کن . ( با توجه به صدای آخر  )

   مدرسه -  راه ادامه همیشه کلاه چاه پرنده

                  

                                          

6- از کلمه های داخل کمانک استفاده کن  و جمله ها را دوباره بنویس .

نرگس با خواهرش به مدرسه رفت . ( آن ها ) ..............................................

علی کتاب داستان خرید . ( شما ) ...................................................

7-  بخش های زیر را با هم ترکیب کنید و کلمات  معنادار بنویسید .( 5 کلمه )

           ( کا نه د و لا ما دا ) ................................................ .

/ 0 نظر / 5 بازدید