نمونه املای گروهی

- در متن زیر نقطه ها سر کج ها و تشدید رابگذار.

   لبخند شیرین       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا لر تو هم مثل من  مواطب  دندان هایت  بودی  و هر سب  مسواک می زدی  دندان هایت  سالم می ماند ند  و نمی افتاد ند .

 

 

 

 

 

روری نر لس احساس لرد دندانس لق  سده است و تکان می حورد .

 

 

 

 

 

دندان های سیری  بحه ها از هفت ساللی  میکی یکی می افتد و به حا ی آن ها دندان های همیسلی در می آید .

 

 

تا وقتی که دندان های همیسلی من در نیامده است با بد ار بچه ها  ححا لت بلسم .

 

 

 

آخر آن رور له دندان سیرین افتاده بود من به او حندیدم و او ححالت کسید .

حالا بهتر است ار او معدرت بخواهی  .

نرلس تصمیم لرفت له حتما ار سیرین عدر حواهی لند

/ 0 نظر / 5 بازدید