آمدن برف در دومین ماه پاییز

امروز برف بارید و شادی را برای مردم به ارمغان آورد

آنقدر شادی آفرین که امروز در کلاسم وقتی مشغول کار بودم

به یکباره  صدای جیغ دخترانم فضای کلاس را بهم ریخت پرسیدم

چه شده همه شادی می کنید

گفتند خانم نگاهی به حیاط بینداز تا ببینی چه شده

با نگاهم به حیاط دانه های زیبای برف را دیدم که با چرخشی زیبا

به سوی زمین می آیند و با آمدنشان شادی را برای همه

مخصوصا" بچه ها می آورند

خدایا ازتو ممنون هستم که به فکر ما هستی خدایا شکرت

/ 0 نظر / 5 بازدید