فعالیت هایی در ارتباط با دروس

با توجه به تغییر روش تدریس و تغییر ارزشیابی کیفی به توصیفی معلمان باید به یکی از ابزارها که پوشه کار است توجه بیشتری داشته باشند و برای همین می توانند در راستای موضوع درس به دانش آموز فعالیت بدهند این فعالیت می تواند به دو صورت انجام گیرد :

1- فعالیت در کلاس

2- فعالیت در خارج کلاس

1-1 فعالیت کلاسی می تواند به دو شکل باشد فعالیت انفرادی ـ فعالیت گروهی

در فعالیت انفرادی دانش آموز در برگه ای می تواند کارش را به صورت نوشتاری ، نقاشی و کاردستی انجام دهد مثلا" معلم در ارتباط با درس قرآن می تواند یک فعالیت در رابطه به پیام قرآنی بدهد مثل کشیدن یک نقاشی از اسراف و سپس فعالیت را در یک پوشه نگهداری کند  و به کار دانش آموز ارزش دهد و در پایان کار ش با جملاتی مانند کارت عالی بود ، خیلی قشنگه   از همه رنگه ارزش دهد و باعث رشد شکوفایی او شود .

در فعالیت گروهی معلم بعد از گروه بندی فعالیتی  را به صورت نشریه ، گزارش ، نقاشی از گروه می خواهد و آنها با هم این فعالیت را انجام می دهند و این فعالیت در پوشه گروهی قرار می دهیم .

2-2 فعالیت خارج از کلاس : به فعالیتهایی است که معلم می تواند به شکل تکلیف از دانش آموز بخواهد مثلآ در درس بخوانیم درس دوستان ما است که دانش آموز به بازار شهر برود و در رابطه با مشاغل گزارش تهیه کند و ...

/ 0 نظر / 6 بازدید