یادآوری درس ریاضی

در هفته ی اول مهر برای اینکه درس ریاضی را دوره و یادآوری کنیم می توانیم

عدد نویسی را انجام دهیم مثلا" روزانه برای تکلیف شب از عدد 1 تا 20 را با

حروف و رقم بنویسند و ادامه بدهیم تا عدد 99 .

بعداز این مرحله برای سهولت در تدریس موضوعات جدید و تدریس جمع های

اساسی نوع دوم این کار را حتما" انجام دهید :

مفاهیم ترکیبی اعداد یعنی چند با چند 1 می شه ؟ یا چند با چند 2 می شه ؟

بچه ها خودشان می گویند روزانه می توانید روی تخته یک درخت بکشید و عدد

مثلا" 4را روی برگ بنویسید و در تنه ی آن جمع های آن را بنویسید و برای

تکلیف هم اعداد دیگر را بنویسید تا وقتی به مفهوم ترکیبی عدد 10 رسیدند

براحتی جمع های آن را بگویند در کتاب ریاضی دوم ابتدایی عدد 10 خیلی مهم

است و در جمع ها وتفریق هایاساسی نوع دوم بسیار کاربرد دارد همکار محترم

و عزیز حتما" مفاهیم ترکیبی را کار کنید تا مثل جدول ضرب ملکه ذهن

دانش آموز شود .

/ 0 نظر / 18 بازدید