مفهوم حجم

بعد در کلاس هرکسی به اندازه ی توانش بادکنک را باد کند سپس معلم می پرسد

کدامیک از بادکنک ها باد بیشتری دارد وبچه ها پاسخ می دهند و بادکنکی را که بادش از

همه بیشتر است را نشان می دهند بعد می پرسد کدامیک باد کمتری دارد و بچه ها

دوباره نشان میدهند و در ادامه معلم می پرسد چرا بادکنک مثلا" آبی باد بیشتری دارد و

همه می گویند برای اینکه هوای بیشتری در آن است و در اینجا معلم با گفتن اینکه هر

چیزی که جای بیشتری را بگیرد پس آن ماده حجم بیشتری دارد و در ادامه به وسایل

کلاس نگاه کنند و معلم با پرسش از آنها می خواهم که حجم مواد را بگویند .

/ 0 نظر / 43 بازدید