نمونه سوال بنویسیم نوبت اول

1- جمله ها را کامل کن.

الف- دارو را از ............................ می خریم.                

 ب- موج کوچولو خیلی ............................ بود

2- مرتّب کن.

تازه- می توانم-خدایا- بخوانم- خوش حالم- که- چیزهای

3- کلمه های زیر را معنا کن.

مدرسه ............................         تازه .................      

خوش حال............................     باعجله...................

4- در یک جمله بنویس چگونه از دندانهایت مراقبت می کنی؟

 

5- سه کلمه بنویس که مثل حتماً باشد

 

6- جاهای خالی را پر کن.

آن که نمی بیند ............................ است.              

 آن که نمی شنود ............................ است.

کسی که مرتّب نباشد ............................ است.        

 کسی که هنر ندارد ............................ است.

 

7- جمله ها را کامل کن.

من سامان را دیدم                      ما سامان را ............................

تو سامان را ............................        شما سامان را ............................

او سامان را ............................          آن ها سامان را دیدند.

8- به کسی که شعر می گوید ............................ می گویند.

 

9- مخالف کلمات زیر را بنویس

شب ............................         تاریک ............................   

     پسر ............................    خنده............................        

 

10- به جای کلمه­ی داخل کمانک کلمه­ی مناسب دیگری بگذار.

الف- ما باید از حیوانات (مواظبت) کنیم............................

ب- اگر فاطمه خوابیده باشد (آهسته) را می روم. ............................

 

11- جاهای خالی را پر کن.

............................ یعنی حرف زدن با خدا.                     

     من دعا می کنم که پدر و مادرم همیشه ............................ باشند.

 

جمله سازی کنید.

- دعا: ...................................................................................................

- مهربان: ............................................................................................

- خورشید: .........................................................................................

- آرام آرام: ......................................................................

- رفتگر:..........................................................................

- مراقبت: ...................................................................                    

- دندان شیری: ...............................................................

- میکروب: ....................................................................

- مدرسه: ..........................................................................................

- قصّه: ...........................................................................

 

/ 10 نظر / 1258 بازدید
هستی

کم هست

محدثه

خیلی خوب بود ولی کم بودلطفا بیش ترش کنید][گل][گل][گل][گل][گل]

ف

خیلی خوب بود[گل][گل][گل][گل]

محدثه

خیییییییییییلی خوووووووب بود

به خدا خوب بود. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

حدیث

ممنون

محدثه حاج حسینی زارچی

ممنونم فقطسوال هارابیشترکنید[گل][گل][گل][گل][گل]

محدثه یزدی

خیلی خوب بود

[گل][گل][گل]