بازدید از موزه در شهرستان بروجرد

این تصویر یکی از یخچالهای زمان قدیم بوده که مردم برای نگهداری از مواد غذایی

از این مکان که به اسم یخچال نام داشت استفاده می کردند این محل بسیار خنک

است و بچه ها از احساس سرمای آن تعجب میکردند

/ 1 نظر / 11 بازدید