نمونه واحد کار بنویسیم

-از اول
کتاب بخوانیم کلماتی را پیدا کنید که علامت تشدید داشته باشد و با پنج کلمه ی آن جمله بسازید .

........................................................................................

2- ا ز درس های هنرمند – نوروز پروانه ها – خاطره  از هر درس
دو خط املا بنویسید

................................................................. ..................................................................

3- معنی کلمات را بنویسید .  

  قصّه...................   تازه ................................  


آموزگار.....................................  قوی ..................

مریض ..................سوال کرد ...................... 

پاکیزه .......................   سعی کرد .............

آرام ................... مواظبت....................  زیبا  ..................   زیاد..................  دریاچه............. نمکدان .......................

آفریده است  ..................... نمایشگاه ............................   کارمند......................................... ناراحت ............

حجاب................................................ 

نابینا........................................ 


نمازخانه ..............................................

بی ادب.....................................

 

4- مخالف کلمات را بنویسید .    

 شب ..............   دیر .................  

نزدیک .................   ایستاده ...................   خنده .....................

بلند..................... چاق ......................  روزانه ...................... 

خشک ......................   سیراب ............................ 

  تلخ ............زشت....................  

دختر....................تلاش ..................... 

تنبل .....................   خیس ..................... 

بالا .................دشمن....................  

 کم..................   مرد..................... تازه......................  

گرسنه......................  سفید...................

ناراحت .....................  آقا .......................  

5- برای هر کلمه یک کلمه بنویسید مثل خوب : خوبی    


مرغ .....................  روز..................  کتاب.................... 

گل.................مهربان ................دل.................. 

  کار...................... خوش  ......................  

گندم ........................ شب ..................آب ...................... 

علف .....................

 

6- داستانی بنویسید که کلمات ( غمگین – هدیه – مادر – گریه –
مسافرت – خوش حال ) در آن باشد

 

7- نام کشورت ................. 

رنگ پرچم کشورت.................................. 

رنگ.......... نشانه ی صلح و دوستی و

رنگ ......... نشانه ی سرسبزی و

رنگ ................ نشانه ی این است که مااز کشورمان دفاع

می کنیم .

8-

اگر نقاش بودم شکل............................................................................... 

اگر سفالگر بودم شکل.......................................................

   اگر خطاط بودم جمله ی..................................................

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شالاو

دست مریزا خوشم آمد ولی یک سوالات این فعالیت مربوط به خانه است یا کلاس