چگونه در پایان سال عملکرد دانش آموز را ارزیابی کنیم ؟

شاید یکی از دغدغه های معلمان توصیفی ارزیابی عملکرد دانش آموز در پایان سال است .

اگر هر معلمی با توجه به چگونگی نوشتن انواع ابزارهایی که یادگرفته و در طول سال کار دانش آموز را ارزیابی کرده باشد می تواند به راحتی نمره ی توصیفی دانش آموز را بدهد

برای اینکه بتوانید این کار را بکنید باید :

1- مانند روش کیفی آزمون مداد کاغذی را حتما" بگیرید اگر دانش آموزی نمره ی خوبی نگرفت و اشتباه زیاد داشت دوباره آزمون بگیرید .

2- ارزیابی کارهای عملی پوشه ی کار که در طول سال انجام داده است .

 سپس کلیه ی چک لیست ها و آزمون های عملکردی و آزمون های کاغذی و پوشه ی

کار را کنار هم قرار دهید و از مجموع آنها نمره ی توصیفی دانش آموز را بدهید . و فقط

 تکیه به آزمون مداد کاغذی نداشته باشید .

/ 0 نظر / 6 بازدید