نمونه فعالیت مکمل

 

١- از روی درس های خدا ی مهربان جمله ای را بنویسید که دوست دارید ؟

2-کلماتی را از درس خدای مهربان  پیداکنیدکه یک حرف درآن کلمه دوباربه کاررفته باشد .مثل: اکنون----------------

 

3 - شکل «ی» در پایان کلمات زیر چه صدایی می دهد؟

حتّی..........               قوری..........            چیزهای..........               موسی..........

4- با کلمات تشدید دار درس جمله بسازید.

----------------------------------------          ----------------------------------------

---------------------------------------            -----------------------------------------

5-هر کلمه در کدام جمله کتاب است ؟آن جمله را پیدا کن و بنویس.

حتّی : -----------------------------------------

صداها : -----------------------------------------

6- به سه جمله آخر درس نگاه کنید و کلمات بی نقطه را پیدا کنید و بنویسید.

----------------------------------------------------------------------------------

7- 5 حرف آخر الفبا را به جای حرف آخر کلمه ی «چاق» قرار دهید و زیر کلماتی که معنی دار است خط بکشید.

چا.....                          چا.....                         چا.....                             چا....

٨-برای هر حرف دو کلمه بنویس ( از درس مدرسه ی ما )

ﺻ ص :    ------------            ط :         ------------           ﺣ ح :    ------------        ظ : ------------

٩- جمله ی زیر را مرتب کنید .

راهنمایی   با     کلاس    به   ناظم       بچّه ها      رفتند---------------------------------------

١٠ - کلمه ای که حروف  (غ) دارند را پیدا کن و با آن کلمه جمله بسازید.

---------------------------------------                 ---------------------------------------

١١- کلمات دو قسمتی را به هم وصل کنید و کلمه را پیدا کنید .

احوال - آموز - هم - رعا - کلاسی - یت - گار - پرس --------------------------------------

/ 0 نظر / 7 بازدید