آموزش و پرورش

در شهرستانی به نام عشق کوهی ست به نام محبت در میان این

کوه رودی ست به نام تعلیم واین رود به آبراهی می رسدبه نام

تربیت وهمه به آبگیری می پیوندند به نام آموزش وپروش

استاد بازنشسته :محمد یعقوبخانی

/ 0 نظر / 32 بازدید