صورت جلسه دوم کارگاه پایه دوم

به ترکیب 3+5 برسند سپس ترکیب 6 را می پرسیم تا به ترکیب 1 + 5 می رسند بعد

می گوییم ابتدا دو عدد 5 را جمع می کنیم سپس 1 و 3 را جمع می کنیم بعد جواب

هر دو را با هم و به عدد 14 می رسیم.

روش کمک با دسته ده تایی :

 عبارت 9 +8 را می نویسیم و(توجه داشته باشید که باید از قبل جمع ترکیبی عدد 10

را کار کرده باشید ) می پرسیم که چند واحد به 8 اضافه کنیم که 10 شود آفرین دو

واحد ، دو واحد را از عدد 9 گرفتیم باقی مانده آن 7 می شود پس 10 با 7 می شود

17

/ 0 نظر / 230 بازدید