پدر عزیزم جایت خیلی خالیست

وقتی لبخند می زدی لبخند می زدم

   وقتی گریه می کردی در کنارت می گریستم

    وقتی سنگ صبورم می شدی  به قلبم آرامش می دادی

       حالا چه کسی لبخندم را ببیند

              چه کسی اشک هایم را ببیند

                 چه کسی حرفهایم را بشنود

                     پدر عزیزم جایت همیشه در قلبم است

                          و روز پدر که می رسد فقط با یک فاتحه

                                 روزت را تبریک میتوانم بگویم

          چرا که در روز پدر فقط با دیدنت عکست تسکین می گیرم

                            

/ 1 نظر / 9 بازدید