تاريخ : ۱۳٩٠/۸/٤ | ٦:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد

گویه                 

 

 

 

ردیف

 

درس را به خوبی

می خواند .

به خوبی گوش می دهد و به خوبی پاسخ می دهد

نکات دستوری و واژه آموزی را به خوبی پاسخ می دهد

برای شکل ی که صدای آ میدهد کلمه می گوید

به خوبی کلمات درس را می نویسد

کتاب بنویسیم را به خوبی انجام میدهد

درس را به خوبی

می خواند .

به خوبی گوش می دهد و به خوبی پاسخ می دهد

نکات دستوری و واژه آموزی را به خوبی پاسخ می دهد

ای را در پایان کلمات که صدای هـ ه دارد به کار می برد

به خوبی کلمات درس را می نویسد

کتاب بنویسیم را به خوبی انجام میدهد

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: Weblog Themes By M a h S k i n:.