طرح درس قرآن                    موضوع:قصه قهرمان بت شکن

مقطع: ابتدایی             پایه :دوم             محل تدریس :کلاس/نماز خانه                روش تدریس:نمایشی/بحث گروهی/پرسش و پاسخ                 نوع ارزشیابی :شفاهی          زمان تدریس:45دقیقه        تعداد فراگیران:30نفر

هدف کلی:                    آشنایی با داستانهای قرآنی

هدف جزیی:                   آشناشدن با قصه قهرمان بت شکن

اهداف رفتاری:

1)    باقصه های قرآنی آشنا شوند.(شناختی)

2)    نسبت به توحید ویگانگی خداوند آشنایی یپداکنند.(شناختی)

3)    به شنیدن داستانهای قرآنی علاقه مند باشند.(عاطفی)

4)    دربحث گروهی همکاری ومشورت کنند.(عاطفی)

5)    بتوانندنتایج وپیامدهای قصه راباهم فکری گروهی بگویند.(مهارتی)

6)    به سوالات ارزشیابی پاسخ دهند.(مهارتی)

7)    ازگروه ها یک نفربتواند قصه را به طور خلاصه بگوید.(مهارتی)

وسایل مورد نیاز:

گروه تئاتر/وسایل نمایش ومجسمه های چیده شده درنمازخانه /ضیط/نوارکاست برای پخش موسیقی.

 رفتارورودی:

 معلم بالبخندوسلام کردن وارد کلاس می شود ودانش آموزان به احترام معلم ازجای خود بلندمی شوند      وپیام قرآنی (وَاللهُ یُحِبُ الْمُحْسِنین)را می خوانندوپاسخ سلام را می گویندومی نشینند،بعدمعلم کلاس را با فرستادن صلوات ونام خدای مهربان شروع می کندوسپس به انجام حضورو غیاب وبرقراری ارتباط با دانش آموزان وبعددیدن یاپرسیدن تکالیف جلسه قبل می پرداززد.

ارزشیابی ورودی:

معلم از دانش آموزان می  خواهد که آیات را دسته جمعی بخوانند وبعداز آن  چند نفررا بطور تصادفی انتخاب می کند که آیات رابه صورت بخش بخش بخوانند.

ایجادانگیزه وشروع تدریس:

ایجاد انگیزه این است که از قبل قسمتی از نماز خانه راکه شبیه به تصویر قصه درکتاب است آماده  می کنیم بعد دانش آموزان راپس ازاینکه کارهای قبل تدریس را در کلاس انجام دادیم  به نماز خانه   می بریم که این کارباعث جذب شدن دانش آموزان برای شنیدن قصه است.

بعداز وروددانش آموزان به نماز خانه به آنها می گوییم که هرگروهی(گروه ها شامل پنج گروه سه نفره هستند) به صورت مثلثی شکل بنشیندو بعد گروه تئاتر برای اجرای نمایش قصه صدا می زنیم  (البته معلم ازقبل ازدانش آموزانی که در هر گروه تئاترمدرسه هستند انتخاب کرده وبا آنها قصه را تمرین کرده تا مطالب قصه را خوب فراگیرند  تابرای اجرای نمایش آماده باشند) بعد هر کدام خود را معرفی  ونقشی را که می خواهند بازی کنند را می گویند،مثلاً:اسم من  علی است که نقش حضرت ابراهیم را بازی می کنم و...قبل از شروع نمایش معلم به دانش آموزان می گوید که خوب وبادقت نمایش را بببینند واگر هم سوال داشتند درپایان قصه بپرسند(معلم برای علاقه مندی دانش آموزان به شنیدن ودیدن قصه به آنها می گویدبعدازپایان قصه سوال می پرسم هر گروهی که بتواند پاسخ دهد جایزه می گیرد.)معلم به گروه تئاتر می گوید که نمایش خود را شروع کنند(در قسمتهایی ازقصه زیر وبمی صداازسوی اجرا کنندگان وهم چنین پخش موسیقی درقسمتهایی ازقصه وجوددارد)بعداز پایان نمایش معلم به دانش آموزان می گوید که گروه تئاتر را تشویق کنند وبعدازگروه هامی خواهد که باهم مشورت کنند وبگویند که این قصه چه پیامها ونتیجه ا ی داشت بعد از مشورت گروه ها وبیان نتایج ازسوی گروه ها،معلم هم درمورد پیامهای آن بیشترتوضیح می دهد.

رفع نقص ومرور درس:   معلم به گروه هامی گوید که اگر اشکال یا سوالی دارند بپرسند وبعد از گروه ها یک نفر به عنوان داوطلب قصه را بطور خلاصه بگوید

ارزشیابی تکمیلی:    معلم  درپایان درس سوالات زیر را می پرسد:

1.     پیامبر داستان ما چه کسی است؟

2.     حضرت ابراهیم تبررابرای انجام چه کاری برداشت و چرا؟

3.     پس ازاینکه مردم بت پرست به بیرون شهررفتند چه کسی بتهارا شکاند؟

4.     چرامردم بت پرست بعدازاینکه به شهر برگشتند به خانه حضرت ابراهیم رفتند؟

5.     حضرت ابراهیم درجواب مردمی که ازاوپرسیدند چه کسی بتهای ما را شکانده چه گفت؟

بعدازشنیدن جواب درست از سوی دانش آموزان معلم آنهاراتشویق کلامی می کندوبه آنها جایزه  می دهد.

 تکلیف خلاقانه:

معلم از دانش آموزان می خواهد که در موردمفهوم داستان نقاشی  بکشندودرزیرنقاشیشان بنویسندکه حضرت ابراهیم می خواست به مردم چه چیزی رابفهماند ویاد دهداگر خواستند از بزرگترهایشان هم کمک بگیرند.

  پایان کلاس:                      

                               «خواندن سوره ی سوره ی توحیداست»

 

 

طرح درس روزانه ریاضی دوم دبستان

نام درس: ریاضی  دوم دبستان   موضوع: آمادگی یرای جمع های فرایندی       صفحه: 28   زمان: 45 دقیقه    تهیه کننده:  جالینوس داوری

هدف  کلی:

 آمادگی برای جمع و تفریق های فرایندی

اهداف جزئی:

آشنایی دانش آموزان به بسته های ده تایی و یکی

آشنایی دانش آموزان با جمع بسته های ده تایی و یکی

آشنایی دانش آموزان با جمع اعداد دورقمی

اهداف رفتاری:

دانش آموزان بسته های ده تایی را از هم تشخیص بدهد

دانش آموزان در جمع و تفریق اعداد دورقمی ابتدا به بسته های ده تایی توجه کند.

مهارت استفاده از بسته های ده تایی را کسب می کنند.

روش های تدریس:

الگوی پیش سازمان دهنده، اعضای تیم،‌بحث گروهی،‌پرسش و پاسخ

مواد و رسانه های آموزشی

کتاب ریاضی؛ بسته های ده تایی و یکی

ارزشیابی آغازین:

ارزشیابی از درس قبل (‌جمع اعداد یک رقمی)  ، انجام یک فعالیت دست ورزانه(‌بسته های ده تایی را با یکدیگر جمع می زنیم)

ارائه درس:

برای ایجاد انگیزه معلم درحالی که بسته های ده تایی و یکی در دست دارد وارد کلاس می شود. همچنین دسته هایی که دانش آموزان درست کرده اند و به کلاس آورده اند را روی میز قرار می دهد و توجه دانش آموزان را به بسته ها جلب می کند. یک بسته ی ده تایی و 4 یکی بر می دارد و عدد 14 را می سازد همچنین از دانش آموزان می خواهد با بسته های خود این عدد  را بسازند. همچنین برای عدد مثلا 23 از دانش آموزان می پرسد چن بسته ی ده تایی و چند یکی را برداریم دانش آومزان جواب می دهند: دو بسته ی ده تایی و 3 یکی. سپس با کنار هم قرار دادن بسته ها ی ده تایی و یکی حساب می کنند این دو عدد روی هم چند می شوند. در مرحله روی هم قرار دادن توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کنیم که ابتدا  2 بسته ده تایی را  به عدد 14 اضاف می کنیم حالا جواب چند می شود؟همه جواب می دهند34  در مرحله بعد 3 یکی را روی آن می گذاریم حالا چند می شود؟ بچه ها جواب می دهند: 37.   این کار را با اعداد دورقمی دیگر هم انجام می دهیم تا دانش آموزان به این نتیجه برسند که برای جمع اعداد دو رقمی بهتر است اول بسته های ده تایی را به آن اضاف کنیم سپس یکی ها.

ارزشیابی تکوینی:

دانش آموزان را در گروه های خود به فعالیت جمع های دو رقمی و ساختن عددهای دو رقمی به وسیله ی بسته های خود واداریم.

تعیین تکلیف: هر دانش آموز با بسته های دو تایی خود یک عدد دو رقمی بسازد. در گروه های دونفره عددهای خود را با هم جمع می کنند.


 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : | | نویسنده : مدیر |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.